Trekkersveld

Het bedrijventerrein Trekkersveld is een grootschalig bedrijventerrein net buiten het dorp Zeewolde. De ligging aan de Gooiseweg, de verbindingsweg tussen Almere en Harderwijk, maakt het bedrijventerrein goed bereikbaar.

 • Op het bedrijventerrein Trekkersveld is ruimte genoeg voor middelgrote en grote bedrijven.
 • Met dit bedrijventerrein schept de gemeente Zeewolde diverse mogelijkheden op het gebied van logistiek, productie & assemblage, bouw of groothandel.
 • Zo is er een aantal interessante zichtlocaties langs de Gooiseweg, een belangrijke doorgaande weg voor Zeewolde.
 • De kavels variëren in oppervlakte van 5000 m2 tot enkele hectares.
Bestemmingsplan Trekkersveld bekijken

Grondprijzen 2024 Prijs exclusief btw en kostenkoper
Zichtlocatie € 133 per m2

 • Trekkersveld 3 richt zich vooral op logistieke, productie en assemblage bedrijven.
 • In de stedenbouwkundige opzet is flexibiliteit gezocht over de kavelgroottes. Hierbij is een verschil tussen kleine kavels, middelgrote kavels en grote kavels. De kleine kavels liggen aan de randen van de Hoge Vaart en Baardmeestocht. Langs de Gooiseweg liggen de grote kavels. Tussen de kleinschalige en grootschalige bedrijven aan de randen, worden midden op het bedrijventerrein middelgrote bedrijven gerealiseerd.
 • Het parkeren is op eigen terrein. Hiervoor worden de normen van de CROW gehanteerd.

Bebouwing kavels

 1. De kavels kennen geen maximum bebouwingspercentage. De rooilijnen en de bouwgrenzen bepalen de maximaal toegestane oppervlakte aan bebouwing. Als uitgangspunt voor de profilering van Trekkersveld 3 geldt wel een minimum bebouwingspercentage van 30%.
 2. Uitgangspunt voor de bebouwing is dat deze een rechthoek of meerdere rechthoeken als basisvorm heeft. Daarnaast dient de bebouwing loodrecht op de kavelgrens gepositioneerd te worden. De bebouwing dient een platte afdekking te hebben zonder schuine randen.
 3. De maximale bouwhoogte voor Trekkersveld is gesteld op15 meter.
 4. Voor het aantal gebouwen of het plaatsen van bijgebouwen worden geen beperkingen opgelegd.
 5. De bedrijfshallen worden uitgevoerd in plaatmateriaal in koele grijstinten. Voor de bebouwing langs de Gooiseweg zijn ook blauwtinten toegestaan. Dit kan variëren van lichtblauw tot donkerblauw.
 6. Accenten in de bebouwing maken deel uit van de architectuur van het hoofdvolume. Kleurkeuze en materiaalgebruik wordt hierbij vrij gelaten.
 7. De bedrijfsnaam, logo of andere reclame-uitingen worden bij voorkeur als losse letters of symbolen op de gevel aangebracht en niet als één lichtbak aan de gevel worden bevestigd.

1. Oriëntatie

De eerste stap in het vestigingsproces is de oriëntatiefase, deze start als een ondernemer zich spontaan meldt bij de gemeente, maar ook wanneer een ondernemer via acquisitie door de gemeente benaderd wordt. In de oriëntatiefase vinden één of meer gesprekken tussen acquisiteur, ondernemer en vestigingsadviseur plaats, met als einddoel het vinden van de meest passende locatie. Wanneer nieuwbouw niet mogelijk is, verwijzen we naar de bestaande markt.

2. Keuze kavel en vestigingsaanvraag

Na de selectie van een kavel krijgt de ondernemer in principe 1 maand de tijd om een vestigingsaanvraag voor deze kavel in te dienen. In deze vestigingsaanvraag staan alle gegevens die de gemeente nodig heeft om te beoordelen of een ondernemer voldoet aan de in het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en vestigingscriteria vastgelegde voorschriften.

3. Besluitvorming college van burgemeester en wethouders

Op basis van de vestigingsaanvraag leggen we de uitgifte van een kavel voor aan het college van burgemeester en wethouders. In het algemeen leidt dit tot een positief besluit, wanneer een vestiging niet passend is eindigt het proces vaak al in de oriëntatiefase. Bij een negatief besluit verwijzen we de ondernemer naar de bestaande markt.

4. Reserveringsovereenkomst

Na een positief besluit door het college sluiten we een reserveringsovereenkomst voor een half jaar. Na een half jaar kan de ondernemer besluiten niet door te gaan met de vestigingsplannen, in dat geval wordt een reserveringsvergoeding in rekening gebracht van 3,25% van de koopprijs van de kavel. Het is ook mogelijk de reserveringsovereenkomst met een jaar te verlengen, tegen betaling van 6,5% van de koopprijs van de kavel. Eventueel betaalde reserveringsvergoedingen worden in mindering gebracht op de koopprijs van de kavel.

5. Vergunningprocedure

Gedurende de reserveringsperiode vindt de (verdere) ontwikkeling van de bouwplannen plaats en worden de benodigde procedures (principeverzoek, bouwvergunning, eventueel een milieuvergunning en ontheffingen of projectbesluiten) doorlopen. In feite is hierbij sprake van een apart proces, welke start na het sluiten van de reserveringsovereenkomst voor een specifieke kavel. De doorlooptijd van de procedures is sterk afhankelijk van de benodigde procedures.

6. Sluiten koopovereenkomst en notarieel transport

Na verlening van de benodigde vergunningen wordt de koopovereenkomst gesloten en kan het notarieel transport van de kavel plaatsvinden. Eventueel betaalde reserveringsvergoedingen (zie punt 4) worden in mindering gebracht op de koopprijs van de kavel. Na notarieel transport kunnen de bouwwerkzaamheden starten.