Gildenveld

 • Het bedrijventerrein Gildenveld is een ruim opgezet bedrijventerrein binnen de bestaande bebouwing van Zeewolde.
 • De ligging van Gildenveld, dichtbij het centrum en aan een hoofduitvalsweg, is ideaal voor ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfsruimte voor een kleinschalig kantoor- of bedrijfspand.
 • Het terrein is geschikt voor kleinschalige bedrijven op het gebied van ambacht, nijverheid, industrie of dienstverlening.
 • Alle gebouwen op Gildenveld voldoen aan criteria die het bedrijventerrein een mooie en zakelijke uitstraling geven. Deze uitstraling wordt benadrukt door de voornamelijk rechthoekige, strakke vormen en lichte kleurstellingen.
 • Gildenveld, voor werken en wonen in een mooie omgeving.
 • Op bedrijventerrein Gildenveld is per bedrijf één bedrijfswoning toegestaan. Hiervoor betaalt u een toeslag.

Grondprijzen 2024 Grondprijs vrij van btw en kosten koper
Grondprijs € 158 per m2
Toeslag bedrijfswoning € 53.000
Woningbouw categorie duur € 330 per m2

De omvang van een bouwperceel mag niet meer dan 3.000 m² bedragen. Een bouwperceel mag tot maximaal 70% worden bebouwd met gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, en met inachtneming van de overige bouwregels.

Op bedrijventerrein Gildenveld is per bedrijf één bedrijfswoning toegestaan. Hiervoor betaalt u een toeslag.

Bedrijfsgebouwen

 1. De bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
 2. De afstand van een bedrijfsgebouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrenzen dient aan beide zijden tenminste 3 meter te bedragen;
 3. In afwijking van het bepaalde onder b geldt dat de afstand van een bedrijfsgebouw tot de oostelijke grens van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - koeriersbedrijf' tenminste 8 meter dient te bedragen;
 4. De afstand van een bedrijfsgebouw tot de achterste bouwperceelgrens dient tenminste 3 meter te bedragen;
 5. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide bouwhoogte niet worden overschreden;
 6. Rer plaatse van de aanduiding 'gevellijn', moet de gevel van het (hoofd-)bedrijfsgebouw, over een lengte van ten minste 25% van de breedte van het bouwperceel, in deze gevellijn worden gebouwd.

Bedrijfswoning

 1. Een (bedrijfs)woning is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
 2. Een (bedrijfs)woning is uitsluitend toegestaan in de vorm van een grondgebonden eengezinswoning;
 3. De afstand van een (bedrijfs)woning tot de zijdelingse bouwperceelsgrenzen dient aan beide zijden tenminste 3 meter te bedragen;
 4. In afwijking van het bepaalde onder c geldt dat de afstand van een (bedrijfs)woning tot de oostelijke grens van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - koeriersbedrijf' tenminste 8 meter dient te bedragen;
 5. De afstand van een (bedrijfs)woning tot de achterste bouwperceelgrens dient tenminste 3 meter te bedragen;
 6. Rer plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide bouwhoogte niet worden overschreden;
 7. Voor het realiseren van een (bedrijfs)woning op een perceel grenzend aan de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - koeriersbedrijf' geldt dat de naar het betreffende koeriersbedrijf gerichte gevel uitgevoerd moet worden als dove gevel

1. Oriëntatie

De eerste stap in het vestigingsproces is de oriëntatiefase, deze start als een ondernemer zich spontaan meldt bij de gemeente, maar ook wanneer een ondernemer via acquisitie door de gemeente benaderd wordt. In de oriëntatiefase vinden één of meer gesprekken tussen acquisiteur, ondernemer en vestigingsadviseur plaats, met als einddoel het vinden van de meest passende locatie. Wanneer nieuwbouw niet mogelijk is, verwijzen we naar de bestaande markt.

2. Keuze kavel en vestigingsaanvraag

Na de selectie van een kavel krijgt de ondernemer in principe 1 maand de tijd om een vestigingsaanvraag voor deze kavel in te dienen. In deze vestigingsaanvraag staan alle gegevens die de gemeente nodig heeft om te beoordelen of een ondernemer voldoet aan de in het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en vestigingscriteria vastgelegde voorschriften.

3. Besluitvorming college van burgemeester en wethouders

Op basis van de vestigingsaanvraag leggen we de uitgifte van een kavel voor aan het college van burgemeester en wethouders. In het algemeen leidt dit tot een positief besluit, wanneer een vestiging niet passend is eindigt het proces vaak al in de oriëntatiefase. Bij een negatief besluit verwijzen we de ondernemer naar de bestaande markt.

4. Reserveringsovereenkomst

Na een positief besluit door het college sluiten we een reserveringsovereenkomst voor een half jaar. Na een half jaar kan de ondernemer besluiten niet door te gaan met de vestigingsplannen, in dat geval wordt een reserveringsvergoeding in rekening gebracht van 3,25% van de koopprijs van de kavel. Het is ook mogelijk de reserveringsovereenkomst met een jaar te verlengen, tegen betaling van 6,5% van de koopprijs van de kavel. Eventueel betaalde reserveringsvergoedingen worden in mindering gebracht op de koopprijs van de kavel.

5. Vergunningprocedure

Gedurende de reserveringsperiode vindt de (verdere) ontwikkeling van de bouwplannen plaats en worden de benodigde procedures (principeverzoek, bouwvergunning, eventueel een milieuvergunning en ontheffingen of projectbesluiten) doorlopen. In feite is hierbij sprake van een apart proces, welke start na het sluiten van de reserveringsovereenkomst voor een specifieke kavel. De doorlooptijd van de procedures is sterk afhankelijk van de benodigde procedures.

6. Sluiten koopovereenkomst en notarieel transport

Na verlening van de benodigde vergunningen wordt de koopovereenkomst gesloten en kan het notarieel transport van de kavel plaatsvinden. Eventueel betaalde reserveringsvergoedingen (zie punt 4) worden in mindering gebracht op de koopprijs van de kavel. Na notarieel transport kunnen de bouwwerkzaamheden starten.