College stelt gemeenteraad voor BIZ 2022 te financieren voor centrumondernemers

In 2021 hebben de centrumondernemers, na stemming, weer gekozen voor een zogenaamde BIZ-regeling. Door het hebben van een BIZ (bedrijven investeringszône) kan het actieprogramma ‘Centrum 2022-2026’ worden uitgevoerd.
De financiering van de BIZ gebeurt door de jaarlijkse belastingheffing aan de centrumondernemers. Dit jaar stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de BIZ-heffing voor de centrumondernemers te betalen. Het gaat dan om het bedrag van € 60.355,--.

Gezamenlijk overleg

Tijdens en na de laatste lockdown (eind vorig jaar/begin dit jaar) is er een aantal overleggen geweest met het bestuur van de Vereniging Centrumondernemers en een afvaardiging van centrumondernemers. Veel centrumondernemers hadden en hebben het (financieel) moeilijk. Gezamenlijk is gekeken hoe de gemeente hierbij kan helpen. Er is toen besloten om de gemeenteraad een collectieve bijdrage voor te stellen. Dit heeft geleid tot het raadsvoorstel om bij de centrumondernemers geen belasting te heffen voor de BIZ-bijdrage, maar de BIZ éénmalig voor het jaar 2022 te laten financieren door de gemeente. Hierdoor kunnen de activiteiten en plannen voor een aantrekkelijk centrum doorgaan.

Geen belastingheffing

Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad, heeft het college de opdracht gegeven aan Meerinzicht om nog geen belasting op te leggen aan de centrumondernemers voor de BIZ-bijdrage 2022. Op donderdag 12 mei a.s. wordt het collegevoorstel besproken in de commissievergadering. Op donderdag 24 mei 2022 neemt de raad een besluit over de financiering van de BIZ.